Welke dikte dakisolatie kiezen? Info en tips (2023)

Bij het isoleren van een dak speelt de dikte van de isolatie een belangrijke rol. Heb je voldoende ruimte, dan kies je best voor goedkope dakisolatie zoals glaswol. Wil je de ruimte onder het dak optimaal benutten, dan kies je best voor isolatie met een hoge isolatiewaarde. Welke dikte isolatie je best kies voor een dak vind je terug in dit artikel.

Welke dikte dakisolatie kiezen? Info en tips (1)

Isolatiedikte en de vereiste Rd waarde voor een subsidie

Voor het plaatsen van dakisolatie kan je als Vereniging van Eigenaren (VvE) in aanmerking komen voor de Subsidie Voor Verduurzamingsmaatregelen (SVVE). Als particulier kan je aanspraak maken op de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De Rd-waarde van de dakisolatie moet minimaal 3.5 m² K/W bedragen. Hoe je die waarde bereikt, en wat voor isolatiemateriaal je gebruikt, mag je zelf beslissen, zolang het dak thermisch gezien maar voldoende presteert. Bovendien moet de gehele oppervlakte van dakisolatie voorzien worden.

Hou er rekening mee dat je pas recht hebt op de isolatie subsidie als je twee vormen van isolatiewerken met elkaar combineert. Je kan de dakisolatie bijvoorbeeld combineren met vloer-, spouwmuur- of gevelisolatie.✓ Klik hier om vrijblijvend prijzen op maat aan te vragen bij erkende isolatiespecialisten.

(Video) Alles over dakisolatie

Dikte dakisolatie afhankelijk van het type isolatie

De dikte van de isolatie hangt af van het type isolatie en de lambdawaarde van het materiaal. Zo zal je met glaswol al gauw 14 tot 16 cm. dik moeten isoleren om aan een Rd waarde van 3.5 te komen, terwijl je met PUR al toe kunt met een dikte van 9 tot 11 cm. PUR heeft immers een lagere lambdawaarde dan glaswol of rotswol. Daar staat dan weer tegenover dat glaswol beter geluidsisolerend werkt.

Welke dikte dakisolatie kiezen? Info en tips (2)

Dikte dakisolatie minerale wol

Voor het isoleren van een hellend dak met minerale wol zoals glaswol of rotswol zul je minimaal een dikte moeten aanhouden van 13 tot 16 centimeter (afhankelijk van de lambdawaarde van het isolatiemateriaal). Beter is het om nog dikker te isoleren (16-20 cm) omdat je hiermee een hogere Rd waarde kunt bereiken (4.5). Dikker isoleren loont altijd de moeite omdat de investeringskosten die ermee gemoeid zijn zichzelf op termijn vanzelf terugverdienen. Je gaat immers meer energie besparen en ook de EPC-score van de woning wordt gunstiger, waardoor de waarde van de woning toeneemt.

(Video) Zelf een schuin dak isoleren aan de binnenkant | Isolatie | How to met GAMMA

Welke dikte dakisolatie kiezen? Info en tips (3)Dakisolatie met papiervlokken (cellulose)

Bij isolatie met cellulose vlokken of halfstijve platen moet je in de regel een laagdikte aanhouden van 13 tot 16 centimeter, indien je tenminste een Rd waarde van minimaal 3.5 wil bereiken. Wil je beter isoleren (Rd waarde 4.5), dan zul je al gauw 16 tot 21 centimeter dik moeten isoleren. De laagdikte is afhankelijk van de lambdawaarde van het isolatiemateriaal. Hoe lager de lambdawaarde, des te minder warmte er via het materiaal verloren gaat, des te dunner je hoeft te isoleren.

Welke dikte dakisolatie kiezen? Info en tips (4)Dikte PUR / PIR (stijve platen of schuim)

PUR (polyurethaan) en PIR zijn een van de best isolerende materialen. De lambdawaarde van dit isolatiemateriaal is erg laag (0.025 – 0.03). Dat wil zeggen dat je relatief dun kunt isoleren in vergelijk tot andere isolatiematerialen met een hogere lambdawaarde. Om een minimale Rd waarde van 3.5 te bereiken kun je volstaan met een laagdikte van slechts 9 tot 11 centimeter. Bij een Rd waarde van 4.5 heb je een laagdikte van 12 tot 14 centimeter nodig.

(Video) Gewapende Dampremmende of Dampdoorlatende Folie?

Benodigde dikte dakisolatie per type materiaal volgens RD waarde

Lambdawaarde (W/mK)MateriaalDikte in cm. nodig
volgens gewenste Rd waarde:
3,5 Rd4 Rd4,5 Rd
0.035Minerale wol, Cellulose13 cm14 cm16 cm
0.04Minerale wol, Cellulose14 cm16 cm18 cm
0.045Minerale wol, Cellulose16 cm18 cm21 cm
0.025PUR / PIR9 cm10 cm12 cm
0.03PUR / PIR11 cm12 cm14 cm

Welke dikte dakisolatie kiezen? Info en tips (5)

(Video) Roger - Zolder bij-isoleren

Zelf dikte dakisolatie berekenen met lambdawaarde

De dikte van een isolatiemateriaal kun je zelf berekenen wanneer je de lambdawaarde van het product weet. Aan de lambdawaarde van een isolatiemateriaal kun je aflezen hoe goed een materiaal thermisch gezien isoleert. Hoe lager deze waarde, des te minder isolatiemateriaal je nodig hebt. Met behulp van de lambdawaarde kun je de dikte van de isolatie eenvoudig zelf berekenen. Zie bijvoorbeeld onderstaand rekenvoorbeeld:

Stel dat je bijvoorbeeld een hellend dak wil gaan isoleren met minerale wol (Lambdawaarde 0.04) en je wil een Rd waarde van 4 bereiken. Dan vermenigvuldig je de Rd waarde met de Lambdawaarde in meters, dus: 4 x 4 = 16 cm. dik. De lambdawaarde van een isolatiemateriaal kun je altijd terugvinden in de specificaties van de fabrikant.

(Video) Dakisolatie van een spantendak: glaswol en dampscherm

Videos

1. Ziek door isolatie met purschuim: 'Van duurzaamheid naar alles kwijt'
(RTL Nieuws)
2. Welke glaswol heb ik nodig? | Doe-het-zelf met Hauster
(Hauster)
3. Zolder isoleren | GAMMA
(GAMMA bouwmarkt)
4. Je zolder isoleren met glaswol en folie? | Doe-het-zelf met Hauster
(Hauster)
5. Montage SlimFix RenoTwin na-isolatie
(IsoBouw Systems)
6. DAKISOLATIE GOEDE INVESTERING DOOR KORTE TERUGVERDIENTIJD
(Vastgoedmentor)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 04/07/2023

Views: 6160

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.